Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập.

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website dermisonics.com bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà dermisonics.com cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để dermisonics.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của dermisonics.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website dermisonics.com chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của người dùng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của người dùng sẽ không được lưu giữ.

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị website dermisonics.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin.

Dermisonics sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các gói dịch vụ đến khách hàng.

Giao hóa đơn và hợp đồng theo địa chỉ mà khách hàng cung cấp.

Gửi email tiếp thị, khuyến mại về các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi của website dermisonics.com với khách hàng.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dermisonics.com.

Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong vòng 2 năm hoặc khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.